Nederlands NL | Vlaams BE | Deutsch DE | English EN

Sponsoring, Belasting, BTW en de Belastingdienst

Sponsoring is geen belastingvrije inkomstenbron

Voor de BTW wordt sponsoring aangemerkt als een dienst. De inkomsten uit sponsoring worden opgeteld bij de inkomsten uit andere fondsenwervende diensten. Dit bedrag is tot de grens van €31.765 vrijgesteld van BTW. Indien de inkomsten boven deze grens uitkomen, is de vereniging of organisatie BTW verschuldigd over het gehele bedrag. Deze BTW moet dan in rekening worden gebracht aan de sponsor en worden afgedragen aan de Belastingdienst. Een sponsor zal de aan hem door de vereniging gefactureerde BTW overigens meestal als voorbelasting kunnen verrekenen. Aftrek van voorbelasting is alleen mogelijk als zowel u als de sponsor een factuur uitreiken voor de waarde van de prestatie.

Vrijstelling voor sportorganisties

De diensten van sportorganisaties aan leden zijn vrijgesteld van btw, mits de organisatie geen winstoogmerk heeft en de diensten te maken hebben met sportbeoefening. Als uw organisatie voldoet aan de vrijstelling voor fondswervende activiteiten (sponsorwerving), dan zijn bepaalde nevenactiviteiten ook vrijgesteld.

Sponsoring in natura

Onder inkomsten vallen zowel bijdragen in geld als bijdragen in natura. Bijdragen in natura zijn bijvoorbeeld sportkleding, ballen of busvervoer. Als waarde van de sponsoring in natura geldt de inkoopwaarde van de goederen die de sponsor ter beschikking stelt. Hoewel sponsoring in natura vaak meerdere jaren kan worden gebruikt, worden deze sponsorontvangsten in het jaar van de verkrijging meegenomen voor de omzetbelasting. Het kan dus zijn dat de vereniging, als gevolg van het niet spreiden van deze sponsorgelden over de duur van het gebruik, het ene jaar boven de vrijstelling uitkomt terwijl zij er in andere jaren weer onder blijft. Hoewel de wettelijke bepalingen geen ruimte bieden tot spreiding, is overleg met de sponsor en de Belastingdienst hierover zeker niet bij voorbaat kansloos.

Giften

Een gift is een bijdrage die uitsluitend uit vrijgevigheid wordt gedaan. Er staat van de kant van de sportvereniging geen prestatie tegenover. Over giften is geen BTW verschuldigd en giften tellen ook niet mee voor de vrijstellingsgrens van €31.765. Over giften kan schenkingsrecht verschuldigd zijn indien deze boven een bedrag van €2.606 (bedrag 2006) uitkomen. De ontvanger is in principe schenkingsrecht verschuldigd. Het is echter mogelijk dat de schenker of de erflater deze rechten voor eigen rekening neemt. Bij het Belastingplan 2009 is in de Successiewet de vrijstelling opgenomen voor "verkrijgingen" door een landelijke sportorganisatie of een daarbij aangesloten amateursportvereniging of stichting.

Nevenactiviteiten

Nevenactiviteiten zijn alle niet-hoofdactiviteiten die bedoeld zijn voor financiële steun van de sportvereniging. Hieronder vallen bijvoorbeeld het opnemen van advertenties in de clubbladen en de verstrekking van clubbladen aan de leden, verkopen van shirts, speldjes en dergelijke, en de hiervoor genoemde sponsoring. Prestaties die vallen onder de nevenactiviteiten van de sportvereniging zijn vrijgesteld van BTW als deze worden ingezet voor de hoofdactiviteit en de ontvangsten onder bepaalde grenzen blijven. Voor leveringen van goederen is de omzetgrens van de opbrengsten €68.067, voor diensten is de grens van de opbrengsten €31.765.

Gerelateerde onderwerpen

Bartering, Sponsoring in natura

Bronnen

Belastingdienst, Wet- en regelgeving voor sportverenigingen (uitgave van NOC*NSF) en onderstaande boeken:

Belastingplicht voor de vennootschapsbelasting
van stichtingen en verenigingen

H.J. Bresser
Boek, paperback / 274 blz.
Nederlandstalig
Sdu juridisch / 2010

In dit boek worden de recente ontwikkelingen rondom de wettelijke bepalingen rond de belastingplicht voor de vennootschapsbelasting van stichtingen en verenigingen tegen het licht gehouden. Ruime aandacht wordt geschonken aan de diverse subjectieve vrijstellingen. Dit boek biedt de bestuurder, de fiscaal adviseur, maar ook de belastingambtenaar een uitgebreid naslagwerk bij het zoeken naar het antwoord op de vraag of een stichting of vereniging aan de vennootschapsbelasting is onderworpen, of een vrijstelling geldt, en hoe een aantal specifiek voor de stichtingen en verenigingen bedoelde regelingen dient te worden uitgelegd.

Bestel direct via Managementboek.nl of Bol.com!

Gids voor verenigingsbestuurders: Fiscale en juridische aspecten
Ton van Baar, Peter van Oosten de Boer
Boek, paperback / 166 blz.
Nederlandstalig
Kluwer juridisch / 7e druk / 2009

Door de veelheid van haken en ogen rondom verenigingen is het idee ontstaan om aan de financiële en juridische mogelijkheden en onmogelijkheden van de vereniging als organisatievorm een praktisch boekje te wijden. Beknopt, duidelijk, leesbaar en hanteerbaar voor niet-juristen. 'Verplichte' stof voor secretaris en penningmeester.

Bestel direct via Managementboek.nl of Bol.com!

Sport en Fiscus
Pieter Asjes, Arjan Bisseling, Wilbert Nieuwenhuizen
Boek, paperback / 244 blz.
Nederlandstalig
Kluwer juridisch / 3e druk / 2009

Alle fiscale aspecten die de sportwereld raken komen aan de orde. Het boek is geschreven vanuit het perspectief van de sportwereld, dus vanuit de sporter, trainer, de club of bond, de organisator van wedstrijden en de sponsor. Het is voor hen een naslagwerk om te kijken met welke fiscale zaken ze te maken kunnen krijgen. Dat geldt zeker voor alle penningmeesters van de talloze sportclubs die Nederland kent, maar ook voor de bij de sport betrokken belastingadviseurs, accountants en managers. In deze derde herziene druk is het boek aangepast aan alle nieuwe regels en rechtspraak in Nederland.

Bestel direct via Managementboek.nl of Bol.com!